Zdravotní gramotnost

Co je to zdravotní gramotnost? Proč je důležitá? Co obsahuje? Jak může ovlivnit moje zdraví? Kde najdu bližší informace? Pokud hledáte odpověď na tyto otázky, pak jste zde správně.

Definice zdravotní gramotnosti podle Světové zdravotnické organizace (WHO):

Zdravotní gramotnost jako soubor kognitivních a sociálních schopností určuje motivaci a způsobilost jednotlivců k tomu, aby si dokázali získat přístup k informacím, porozuměli jim a využívali je způsobem, který podporuje a udržuje dobré zdraví.

Stručně řečeno, zdravotně gramotný je člověk, který je schopný o svém zdraví kvalifikovaně rozhodovat (Holčík 2010). Co zahrnuje takto vyjádřená zdravotní gramotnost pro člověka v různých životních fázích? Potřebné kompetence se v průběhu života mění. Z hlediska zdravotní gramotnosti považujeme za klíčová tato období:

Věkové kategorie

 1. Dítě na počátku školní docházky (cca 7 let). Je to věk postupného přebírání základní zodpovědnosti za sebeobsluhu, hygienickou péči, denní režim. Dítě se začíná postupně samostatně pohybovat a rozhodovat ve vnějším prostředí mimo rodinu. Současně poprvé vstupuje do instituce – základní školy – jejímž hlavním cílem není pečovat, ale vzdělávat (i když výchova ke zdraví je významnou součástí školních vzdělávacích plánů, není ani nemá být jejich hlavní náplní).
 2. Mladý dospělý (cca 15-25 let). Dospívání a mladá dospělost je nejen věkem dokončení fyzického, psychického a sociálního vývoje, ale také věkem postupného osamostatňování včetně ekonomické soběstačnosti a přejímání plné zodpovědnosti za svou osobu i za své chování ve vztahu ke zdraví.
 3. Dospělý člověk. Dospělost zahrnuje široké věkové rozmezí. Je to věk plné zodpovědnosti za sebe sama a současně je pro většinu populace věkem, kdy člověk přejímá plnou či částečnou zodpovědnost i za blízké osoby, o které pečuje: své děti, staré rodiče, případně další osoby.
 4. Člověk na prahu stáří – senior (cca 65 let). Již ve středním věku člověka se do značné míry rozhoduje o zajištění přiměřeného zdraví, dobrého funkčního stavu a o udržení soběstačnosti v nadcházející životní etapě. Tato „příprava na stáří“ by měla mimo jiné vyústit v dosažení kompetencí zdravotní gramotnosti ve věku, který je definován jako počátek seniorské životní etapy.

Při definování rozsahu zdravotní gramotnosti jsme vycházeli z modelu WHO, který dělí zdravotní gramotnost na tři oblasti:

Oblasti zdravotní gramotnosti

 1. Oblast podpory zdraví, kam jsme zařadili potřebné kompetence životního stylu a péče o prostředí.
 2. Oblast prevence nemocí, která zahrnuje nejen prevenci infekcí, neinfekčních chorob a úrazů, ale také postoje k medicíně založené na důkazech (Evidence Based Medicine).
 3. Oblast zdravotní péče, kam patří kompetence ošetřovatelské péče a neodkladné první pomoci.

  Pro úspěšné uplatnění zdravotní gramotnosti v každodenním životě lze použít algoritmus „Chci – Umím – Mohu“.

Chci – Umím – Mohu

 1. Chci. Vnitřní motivace je nezbytná v každém věku.
 2. Umím. Kromě motivace (zájmu) musí jedinec disponovat základními znalostmi, kterých nebude nadbytek, a zároveň budou jeho věku přiměřené a dostatečné pro správné rozhodování v rozsahu jeho odpovědnosti. Potřebné informace by měl umět najít (také vnímat, přijímat), porozumět jim a vyhodnotit je v konkrétních situacích. Nedílnou součástí je následná schopnost chovat se podle těchto informací a znalostí v každodenním životě.
 3. Mohu. Vytvoření nezbytných podmínek pro to, aby člověk mohl své znalosti, schopnosti i zájmy uplatnit v denním životě, závisí na mnoha proměnných, z nichž ovšem pouze část lze ovlivnit a zajistit jím samým.

V jednotlivých záložkách najdete návrh standardů zdravotní gramotnosti pro děti, mladé dospělé, dospělé osoby a seniory.

Brožury ke stažení:

Pro koho?

Standard zdravotní gramotnosti je praktická pomůcka pro pedagogy všech typů škol i volnočasových aktivit, pro tvůrce a manažery komunit pracujících s dětmi, dospívajícími, dospělými i seniory, pro zaměstnavatele, pro sociální i zdravotnické pracovníky i pro veřejnost obecně. Cílem nebylo vytvořit mnohastránkové odborné publikace, ale stručné a srozumitelné seznamy toho, co považujeme za zásadní. Vlastní obsah jednotlivých kompetencí lze nalézt v dalších odborných zdrojích, z nichž jsme také čerpali a na které uvádíme odkazy.

Zdraví je jen jedno

Zdraví je jen jedno a nedá se rozdělit do kolonek. To, co je důležité z hlediska životosprávy či péče o prostředí, je současně prevencí nemocí a naopak. Schopnost poradit si sám při řešení běžných zdravotních problémů je zároveň prevencí dalšího zhoršení choroby. Hranice mezi ošetřovatelskými kompetencemi a kompetencemi neodkladné první pomoci je někdy neostrá. Mnoho kompetencí tak prolíná více oblastmi a bylo by vhodné je zmínit ve více oddílech, ale snažili jsme se neopakovat stejné zásady vícekrát, byť ne vždy to bylo možné.

Vítáme připomínky

Nečiníme si nárok na úplnost. Naše práce je prvním pokusem definovat základní rozsah potřebných kompetencí pro klíčové věkové kategorie a předpokládáme další zpřesňování a vývoj v budoucnosti. Očekáváme, že upřesňování se bude odvíjet na základě zkušeností z praxe, podnětů od odborné veřejnosti i na základě spolupráce s odbornými pracovišti, které se tématem zdravotní gramotnosti zabývají.

Přesunout se na začátek