Logo Národní sítě podpory zdraví

Hry našich babiček

24/06/2014
„Hry našich babiček a dědečků“ je projekt, který u dětí ve věku rozvíjí základní pohybové dovednosti, zejména obratnost, koordinaci a částečně svalovou sílu. Současně působí preventivně proti dětské nadváze a podporuje aktivní životní styl celých rodin. V roce 2014 jsme se zaměřili na děti prvního stupně ZŠ. V roce 2015 plánujeme nabídnout klasické dětské hry dětem z mateřských školek a jejich rodičům a prarodičům. Přidejte se k nám! Bližší informace o ročníku 2014 jsou uveřejněny níže. Propozice k účasti mateřských škol a rodin v letošním roce zveřejníme v jarních měsících.
Využívá známé dětské hry, tzv. školky, a to s míčem, švihadlem, kamínkem či prádelní gumou, které v minulých generacích patřily mezi běžné hry dětí tohoto věku a které v posledních dvou desetiletích z volnočasových aktivit prakticky vymizely. Jedná se o aktivity nenáročné na vybavení a prostor, které mohou zvládnout všechny děti (s výjimkou dětí s výrazným pohybovým omezením). Výhodou je také soutěžní potenciál těchto her. Z tohoto důvodu se jedná o aktivity mimořádně vhodné pro prostředí školních družin, klubů apod. i pro domácí „trénink“. S tím souvisí rozvoj komunitní spolupráce mezi školou, družinou a rodinou a rozvoj mezigeneračních rodinných vztahů. Projekt řeší vzdělávání pedagogických pracovníků v metodice těchto her a jejich praktické prosazení do výchovného programu školních družin (příp. škol) v rámci celé ČR. Při praktickém zavádění se opíráme také o zkušenosti z pilotního ověření, které probíhá a bude probíhat ve školním roce 2013/2014 a využíváme také spolupráci s univerzitním pracovištěm při hodnocení dopadu her na rozvoj pohybových dovednosti dětí. Cílem projektu je:
  • rozvoj pohybových dovedností dětí ve věku cca 7-12 let směrem k úrovni žádoucí pro tento věk (obratnost, koordinace, svalová síla)
  • podpoření kladného vztahu dětí k pohybovým aktivitám a sportování jakožto vhodné náplni volného času
  • prevence nadváhy a obezity, poruch chování a obecná podpora zdraví dětí
  • edukace pedagogických pracovníků v družinách (příp. učitelů TV a učitelů 1. stupně ZŠ) a nabídka komplexního „balíčku“ pohybových her k realizaci ve školách
  • rozvoj komunitní spolupráce a pozitivních vazeb mezi rodinou a školou a mezi generacemi navzájem
Odůvodnění projektu Současná společenská situace je charakterizovaná mj. výraznými změnami ve způsobu života ve srovnání s generacemi předcházejícími. U dětí je prokázána zvyšující se tendence k sedavému životnímu stylu, kde je nedostatek pohybové aktivity provázen nevhodnou skladbou stravy, nepravidelným denním režimem a dalšími zdravotně rizikovými faktory. V dlouhodobém trendu tento životní styl vede ke zvýšení výskytu chronických neinfekčních onemocnění, zejména obezity, nemocí srdečně cévní soustavy, některých nádorových onemocnění a diabetu 2. typu. U dětské populace výrazný zlom v životním stylu nastává po zahájení pravidelné školní docházky. Jedním z prvních důsledků sedavého způsobu života bývá nedostatečný rozvoj pohybových dovedností, zejména obratnosti a koordinace, později i vytrvalosti a svalové síly. Současně nízká tělesná aktivita predisponuje k nežádoucímu růstu hmotnosti. Z toho vyplývající neobratnost a nízká zdatnost vzbuzuje u dětí další nechuť k pohybu a rychle se tak vytváří začarovaný kruh, z něhož je těžké uniknout a který děti zdravotně handicapuje pro celý další život. Jediným řešením je prevence, tj. podpora přirozené dětské potřeby pohybu a rozvoj pohybových dovedností nenásilnou formou, která dětem přináší kromě pozitivních zdravotních důsledků i radost, a tak je motivuje k další aktivitě. Pedagogové (i rodiče) tyto souvislosti rámcově znají, ovšem často si neuvědomují hloubku problému a souvislost se zdravotními dopady pro celý další život. Současně se často přizpůsobují klesajícímu trendu zdatnosti a obratnosti a rezignují na motivaci dětí k pohybu a na kreativitu, která je při řešení této problematiky nutná. Projekt je v roce 2014 finančně podpořen z dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví, projekt č. 10426 „Hry našich babiček a dědečků“ Pozvánka na seminář ke stažení Přehled seminářů Zpráva o realizaci Hry Hry popis_2014 Hry našich babiček prezentace pro semináře

Prohlédněte si instrukážní video k projektu

Nejnovější příspěvky

Archiv

Naši partneři

Očkovací centrum Avenier Mladí duchem Ombudsman pro zdraví